Accueil Manifeste Ameskan

Ameskan

Awel di kren imennuɣen-nneɣ

Seg terbaɛt n Irrécupérables [1]

Neknim irgazen i gettḥibbin irgazen, lxalat i gettḥibbin lxalat, win i gettḥibbin-en g sin-nsen, iwetmen i gennernan-dd d tiwetmin, tiwetmin i gennernan-dd d iwetmen, d win ul iqeblen ula ayen asen-dd-nnan mi nnernan-dd, queers, tibergazin, tirgazin, imeṭṭuḥen, negguma akelleḥ-enn seg timeddurin-nneɣ did imennuɣen-nneɣ i umeḥyef d uɛuffi n inselmen d ukapitalizem. Nettcaha taddukli d umnennay n imennuɣen-nneɣ s kra illan did-sen.

Neknim d Irrécupérables sik negguma leḥqer f lxalat, f irgazen i gettḥibbin irgazen, f lxalat i gettḥibbin lxalat. Ayen nettedder d ṭṭarix n imennuɣen-nneɣ tterran-en g ṭṭerf, tekkasen-aneɣ-d awal-nneɣ, ɛallmen-aneɣ s iɣil n ddula n fransa d umeḥyef. Nekni nennuɣ u di nennaɣ i uqabal n kra illan zzeg-neɣ amanek aɣen di ẓren i zzat, amanek di msawan lḥuqq-nsen d win-nneɣ. Neqqaṛ-edd ilaq i di ḥebsen tawakksa n wayen sɛan gar ifadden ibestuḥa d igeɛmura i gennernayen-dd la d iwetmen la d tiwetmin. Abeddel n wayen i gettwaketben g lekwaɣeṭ n iwetmen i gennernayen-dd d tiwetmin, tiwetmin i gennernayen-dd d iwetmen mebla kra n useɛddi kra g ssbiṭar neɣ g uxxam n lḥeqq, tawakksa n usmekti g lekwaɣeṭ i geqqaṛen-dd mala d awtem neɣ d tawtemt. Nettnuɣ i lḥeqq i usnerni d lɛawen n iṭbiben l lxalat meṛṛa d uqabal s lḥeqq n kra illan g ixxamen (tiwaculin). Nettɛus lqanun-enn i usexdem n uttwakteb g lekwaɣeṭ i warrac i gennernayen-dd s « usnerni i wayeṭ », d usennger n imiḥyaf i tibergazin d imeṭṭuḥen (g uzedduɣ, g lxedma, d uxxam n lḥeqq…). Nettetter seg temẓi taleqqaqt i di ssnulfayen-d i warrac areyyeb n tifula ff anek ttmagan lxalat d irgazen zeɛma, dayen i gezwaren luxan nebɣa i di nut f ufunzer n tiɛwinin, d tiyita f lxalat d tibergazin d imeṭṭuḥen… Ternu, negguma i di naẓer asɛeddi i lḥuqq-nneɣ dayen g uqabal n irgazen d ukapitalizem i geḥducen aɣen di ssekcemen g uripublik-nsen.

Neknim d Irrécupérables miɛad ul nettilli s wayen ttiraren ayt umeḥyef. Negguma win i gterran iman-nsen d leḥraṣ u tiddi i zzat d lḥuqq-nneɣ, ziɣ tterran imennuɣen-nneɣ f usmeksi n lxalat d tibergazin d imeṭṭuḥen i umeḥyef. Nettqamar i lehduṛ n ssiyyasa n « uyeffus maṭi » d « ucelwaḥ » i gterran iman-sen ttilin did uripublik-enn, seg timeẓrit-enn n listiɛmeṛ s wayen qqaṛen aɛuffi n lxalat d tibergazin d imeṭṭuḥen d iwetmen i nnernayen-dd d tiwetmin d tiwetmin i nnernan-dd d iwetmen i gettilin tugriṭ al ukan seg kra n imekwan kra neɣ seg inselmen (neɣ win ttɣilen d inselmen) d medden seg win ul isɛan ula. Uhu, aɛuffi-yenn ittdda seg bekri-yenn al tura g tmurt n Fransa, bennun-att : d ayen i gxelqen tazwara s ufus n win ɣur-sen leḥkem. Anken daɣen i usmeksi n uddayen, i nettɛayyeṭ anis i dd-isan, am useqdec n umennuɣ f uɛuffi n uddayen amanek di rennan i umeḥyef n inselmen d iẓawaliyen. Neknim d Irrécupérables sik nettili danna anig ul aɣen-tettṛajam ula. Tura miɛad ddula tɛqel kra kra aɛuffi n lxalat d tibergazin d imeṭṭuḥen d iwetmen i gennernayen-dd d tiwetmin, tiwetmin i gennernayen-dd d iwetmen, ttcahan aɣen di sseṭmɛan dayen d win ul ttilin ula d imellalen i gesseddawen aɛuffi-yenn g tmurt-a, qqaṛen-dd ilaq i di nennaɣ gar-aneɣ. Lmeḥsub, seg usmeksi n tibergazin d imeṭṭuḥen n yiǧǧ uɣennay n rrap d aberkan neɣ n yiǧǧ ccix, fell-aneɣ xic n ureyyeb n uripublik, dacu ul di ɛeyben ula annim annim-a yiǧǧ uɣennay n labaryiti d amellal, n yiǧǧ uminister neɣ d akardinal i gzeddin lḥuqq i tibergazin d imeṭṭuḥen i cceṛ d utirurizem. Yiǧǧ i gxedmen ssiyyasa g tmurt kra d tamfrikit i gneqṭen s wawal illa zzeg-s uɛuffi n tibergazin d imeṭṭuḥen, di dd-kkren meṛṛa medden i gxedmen ssiyyasa i daha, dacu sguman i ssetnen iman-nsen miqal aguday n medden mucaɛ qqaṛen-dd mebla asetḥi awalen i gellan zzeg-s ameḥyef. Nesguma i di nirar anka. Tazwara, i nɛawed bellik llan ɣur-neɣ imeṭṭuḥen d tibergazin d iwetmen i nnernayen-dd d tiwetmin d tiwetmin i gellan daɣit d iberkanen, d “aɛṛaben” d inselmen. Ternu, nettɛawad taddukli d win i gettedderen aɛuffi f imeṭṭuḥen d tibergazin d iwetmen i nnernayen-dd d tiwetmin, d tiwetmin g ddunit meṛṛa, u zzeg-sen win i gettedderen ssiyyasa tameḥyeft n ddula n Fransa. F useqdec n imennuɣen-nneɣ amanek aɣen di bṭun, neqqaṛ-edd afus g fus d taddukli.

Neknim d Irrécupérables miɛad nettekkar-dd f tiyita d leḥqer i gjemɛan-dd lḥukumat n iṭelli-yenn d wass-a f igellilen d iẓawaliyen. Nettnuɣ f ayen ul imsawan ani nettedder, f tiyita n ipulisen, ff anek seddawen ccedda d tawaɣit i win i dd-isan i tmurt-a, f ssiyyasa d tameḥyeft i gettwaṭṭfen win isɛan ani ttilin. Amennuɣ-nneɣ f usmuksi n lxalat d tibergazin d imeṭṭuḥen iwetmen i gennernayen-dd d tiwetmin, tiwetmin i gennernayen-dd d iwetmen, waha i d amennuɣ f umeḥyef d lferq i gellan gar win isɛan d win ul isɛan daɣit, sik imennuɣen-i ul tteddan ula fukul tict s iman-is : asmuksi n tibergazin d imeṭṭuḥen iwetmen i gennernayen-dd d tiwetmin, tiwetmin i gennernayen-dd d iwetmen trenna i lḥuj, lḥuj irenna i wayen i gettawin-dd usmeksi-nnha.

Neknim d Irrécupérables sik ul nettseggim ula imennuɣen-nneɣ seg ssafell i ssadda. Nettɛayyeṭ i useqdec n imennuɣen-nneɣ ani gettili, ulamma gar win i gterran iman-nsen tteddan did uripublik-enn. D wihi i geqqimen d iblaṭen asmi gxemm tanegrawt waṭṭan n sida zzeg-neɣ, netta ulac kra ul ixeddem i tanɣayt i yiman-is gar win i gettsemmin LGBT d imeẓẓyuna. Mazalɛad d nuhni i gsusmen zzat n ssiyyasa n idrimen d tawaɣit i win ul isɛan ula. D nuhni i  gesseqdacen lalayisiti fukul dima i umeḥyef n inselmen amanek di ttɛawaden ayen ittuɣ xeddmen g luqt n listiɛmeṛ.

Neknim d Irrécupérables i taluft-nnun n ẓẓux bellik g ddunit-meṛṛa ssnuzgumen yiǧǧ d uripublik-nnun
Neknim d Irrécupérables, zzeg-neɣ taddukli, nettmaga s xiṛella zzeg-neɣ, lhan wulawen-nneɣ, ul nettmaga ula d ɛadi, ternu ul nettneḥcam ula siyyes-es
Neknim d Irrécupérables attḥa di neǧǧ awal abrid nniṭen i win i gmeṭlen amsawa


[1] Irrécupérables ay d lism i nextar f snat n sebbat. S tṛumit, amyag « récupérer » izmer d imeɛɛan asanef n tlufa g ssiyyasa amanek di d-isfayed zzeg-s : s anken nebɣa i nessefhem agami-nneɣ n usedqdec n iman-nneɣ. Irna, awal n « irrécupérable » isbedday kra illan n medden gacu asekcem g terbaɛt kra ullmanek : d at-nesseqdec amanek di nessefhem agami-nneɣ n leqwanen n iṛumiyen, n imerkanṭiyen d win i gtedderen amanek as-ɣɣaṛen g ixxamen d « ɛadi », taɣetta win i greclen gar irgazen d lxalat.

Traduction : MB